Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

Nt. Máté Lajos
(1859.03.16 - 1898.09.28)

Máté Lajos Homokszentgyörgyön született 1828. okt. 15-én. Édesapja tanító volt. Tanulmányait Csurgón, Nagykőrösön és Pápán végezte, utóbbi helyen egy ideig segédtanár is volt. Segédlelkészként több helyen is működött. Rendes lelkésszé a galamboki egyházközség választotta meg, 1855-ben, ahol négy évig szolgált. Innen a darányi egyházközség választotta meg lelkészének 1859-ben. Volt papi cenzor, egyházkerületi képviselő, egyházmegyei tanácsbíró, a Csurgói főgimnázium pénztárosa, Somogy megye képviselő testületének tagja. Boldog házasságban élt Záborszky Máriával, hat gyermekük született; Gizella, Emma, Lajos, Gyula, Ilona és Jolán. Gyermekeik 13 unokával örvendeztették meg élete során.... 1898. szeptember 28.-án, nyolc évnyi hosszas, nehéz betegség után hunyt el Darányban. Síremléke a mai napig megtalálható a helyi református temetőben, gondozott, szép állapotban. Darányban 39 esztendeig szolgálta híven és erős hittel Istent. Hadd álljon itt egy részlet a Nekrológból, melyet Kelemen Zsigmond lelkész jegyzett a Dunántúli Protestáns Lap 1898. október 16.-i kiadásában:

"NEKROLOG. A halál, a zord halál le-lecsap jéghideg szelével az Úr pásztorainak soraiba is; s legyen bár a lesújtott öreg, beteges, önmagával tehetetlen, élő-halott rom, mint volt már 8 évig id. Máté Lajos darányi lelkész, a ki élt s nem tudta, hogy mi az élet: mégis elfogja szívünket a mély keserv s a nagy bánat. A boldogult lelkész jó munkás volt az Úr szőlőjében hív volt mindig; szerette egyházát, hivatalát; szerette híveit úgy mint egy jó lelkipásztornak szeretnie kell.
Egyházának fölvirágzására mindent elkövetett. — Építtetett szép, nagy iskolát, a mit abban az időben hírlapokban is megdicsértek, s a mi még a mai időben is teljesen megfelel a kívánalomnak.
Gyülekezetében örökre emlékezetessé tette nevét az által, hogy személyes befolyásával s gondos előrelátással a regálé megváltásával 19,000 Ft tőkéhez juttatta azt; olyan összeg ez, a mihez ha hozzávesszük az egyháznak földjeit s korcsmaházait: a darányi egyházat a legvagyonosabb egyháznak mondhatjuk a b.-somogyi egyházmegyében.
Nemes gondolkozású és jólelkű volt a boldogult s ezért igen rokonszenves alakja volt a társaságos életnek, míg részt vehetett benne. Otthon példás egyetértésben élt nejével s hűséges gonddal nevelte gyermekeit.
Hosszas, nyolcz évi szenvedés után, mindig jobban és jobban gyengülve, két napi szó szerinti betegség után, váratlanul, majdnem észrevétlenül aludt el a lélekben ós testben teljesen megtörött Krisztus szolgája f. évi szeptember 28-án. Temetése szeptember 30-án délután volt. A templomban Barakonyi Kristóf esperes mondott szép beszédet s meghatóan rajzolta a lelkészt, a lelkipásztori hivatalt s a boldogultat, ki oly nemesen betöltötte hivatalát. A sírnál Peti Lőrincz bürüsi lelkész mondott fennkölt, magas szárnyalású s találó hasonlatokkal teljes, szép beszédet. Felhívta, kérte mind a bánatba merült özvegyet, mind a kesergő árván maradt gyermekeket, a most pásztorát veszített nyájt, a jóbarátokat s minden jelenlevőket, hogy ne a testileg és lelkileg teljesen megtört romot tartsák meg emlékezetükben, hanem a deli, hatalmas ifjút, a szerető férjet, a jó apát, a buzgó lelkipásztort, a nemes, a hű barátot, ismerőst zárják szívükbe, lelkükbe. Ott volt az egész gyülekezet hű lelkipásztora koporsója körül; elbúcsúzott tőle fájó szívvel utoljára. Ott volt a politikai község képviselő testülete, hogy háláját leróhassa utoljára az iránt, ki a község érdekében is olyan sokat tett s fáradott. Ott voltak a régi jóbarátok, pályatársak közül többen, hogy megsirassák s végképpen elváljanak tőle. Ott voltak az ismerősök, a tisztelők, hogy részvétüket nyilváníthassák s utolsó búcsújokat elrebeghessék.
... Rendes lelkésszé választotta a galamboki ev. ref. egyház 1855-ben, a hol négy évig működött. Innét a darányi nagy, népes egyház választotta meg lelkészének 1859-ben...  Darányi lelkész volt 39 évig, boldog házasságban élt Záborszky Máriával 42 évig. Hat gyermeke maradt, u. m. : Gizella, naszályi lelkészné; Emma, viszlói lelkészné; Lajos, visontai lelkész; Gyula, állami hivatalnok ; Ilona, kálmáncsai lelkészné és Jolán, aszalói lelkészné s 13 unokája.
Áldás és béke virrasszon porai felett!
"

KELEMEN ZSIGMOND,
ref. h. lelkész.

[Visszalépés]

 
 

 

Profilkép


Látogató számláló


Statisztika

Most: 1
Összes: 29985
30 nap: 697
24 óra: 23