Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

Erőss Sándor, a Templomépítő
(1828.03.22 - 1858.01.15)

(Mezőcsokonya, 1796. március 15. – Darány, 1858. február 11.) református lelkész, az Erőss család dercsikai ágának leszármazottja.

Íme a szavak, amellyel bejegyezte magát a Dunántúli Református Egyházkerület, akkori szóhasználattal a ’túl a’ dunai fő tiszteletű superintendentzia anyakönyvébe, azaz mátriculájába:
Én, Erőss Sándor, a ki születtem tekintetes nemes Somogy vármegyében Csoknya helységben, a belső somogyi nagy tiszteletű egyházi megyében helyheztetett lábodi reformata szent ekklésiában ordináltatott prédikátor a pápai püspöki gyűlésben 1827-dik esztendőben junius 20-dikán szenteltetvén fel a’ lelki pásztori szent hivatalra, magamat a’ túl a’ dunai fő tiszteletű superintendentzia ezen mátriculájába az itt írt napon és esztendőben tulajdon kezemmel ezennel béirom. Magam saját kezével.

A csurgói gimnázium nagykönyvtárában megtalálható önéletrajzából:
"Születtem Csoknyában 1796. mart. 15. T. Erőss József és Kovács Erzsébet szüleimtől. Csurgói gimnáziumot végezvén Debreczenben valék 6 évig, s a 7-ikben vízkeresztig. Méltós Teleki László gróf úr László fia mellé nevelő- tanítóul menvén, 8 hónapi próba idő után grófi bőkezűséggel Göttingába küldettem, s onnan két év múlva nevelői intézetekkel ismerkedni Schnepfenthalba, Gotha mellé Wiesbadenbe Nassauba, végre Pestalozzihoz Yverdonba Schweizba mentem […] s önként lelkészi pályát választva, több helyekeni káplánkodás után Lábodon 1 évig és 8 hónapig hivatalkodtam. Darányban pedig 1828 Gergely nap óta. Első nőmmel, Kiss ’Sófiával 1 ¼ évet éltem, másodikkal Helvécziai Vulliemin Máriával 22 ½ esztendeig, ki 1851. dec. 7 ment előttem az örökkévalóságba.

Így ír Róla id. Csire István*Dunántúli Protestáns Lap 14. évfolyamának 229. oldalán, "A belső-somogyi egyházmegyében 1624-óta szolgált lelkészek névsora." címmel, sorozatban megjelentetett értekezésében: 

"Erős Sándor. Született Csoknyában 1796 márc. 15-én. Első oktatását a szülei háznál lelkész atyjától nyeré, a honnan a csurgói gymnasiumba vitetett, majd a felsőbb tudományokat Debrecenben hallgatá s innét hivatott ki 23 éves korában a Teleki grófi család által a később nagyhirre emelkedett T. László mellé nevelőül. Látván a család a jó magaviseletű és alapos készültségü ifjú kiváló tehetségeit, nyolc havi próba után szerződött vele 10 évre, oly kikötés mellett, hegy ez időből két évet növendékével a külföldi egyetemek látogatásával töltsön el, természetesen a grófi család költségén. A mi igy is történt. Külföldről hazatérte után elméje kissé meghibbant, a miért a nemes grófi család szerződése alól felmentette és nagylelküleg holta napjáig 300 pengő forint évdijat rendelt és fizetett részére. Elmebajából kigyógyulván, a b.somogyi egyházmegyében töltött több évi segédlelkészkedés után a lábadi egyház hivta meg rendes lelkészszé 1826.-ban. Két év múlva pedig sok küzdés után a darányi fényes egyház nyerte meg pásztorául a nagytudományu és hirü papot 1828-ban. Itt működött aztán belső hivatással példányszerü szorgalommal 30 évig, könyvtárának s gyülekezetének élve. Hosszas szolgálata alatt egy hétköznapi reggeli és esteli könyörgés el nem maradt, melyeken mindig papi diszben szolgált. Lámpással se találnánk mai napság az övéhez hasonló rendet és odaadást
Könyvtára több ezer kötetre terjedt, igen válogatott hazai és külföldi irodalmi termékekkel. Halála után másfél évig helyettesként szolgálván Darányban, igen nagy hasznát vettem e gazdag könyvtárnak, melyet utódai használásomra engedtek át. Bír az egyházmegye is kihasználta a tudós lelki atya több oldalú tehetségét, mint censort és tanácsbirót tisztelvén meg bizalmával, jutott ideje a tisztes tudományok ápolására és miveléáére. Tanácsbiróságából ide jegyzek egy jellemző epizódot: 
Történt, hogy egyik helyosztó consist. ülésen egy fiatal lelkész jelöltetett a jövedelmes Nd.-i egyházba. Erős megjegyzi, hogy miután e fiatal lelkész tehetsége és szolgálati éveihez mérten elég tisztességes alkalmazásban van, annyi jelesek mellőzésével miért lenne a jelzett helyre dislocálandó ! ? Feláll S — s assessor s feleli: „mert az én vom." . . . Vagy ugy ?! mondá máltatlankodva Erős és székét visszatolva távozott s többé a consistoriumnak feléje nem ment. Bizony a mai kenyéréhes korban is, midőn a nepotismus oly szemérmetlenül emelgeti fejét, el kelnének az efféle Erős jellemek ! 
Mint nagytudományu atya, fiait a gymnasiumi tantárgyakból is házilag oktatta s a szükséges tankönyveket maga Írogatta össze. Ezenkívül 24 önálló tudományos munkát dolgozott ki 35 kötetben. De mivel a reklamdobot nem használta, szépen letisztázva s bekötve kéziratban maradtak fenn halála után mindezen s más elmetermékei. 
A nemcsak névszerint, de testileg és lelkileg erős szervezetű egyéniség, beteg alig volt hosszas életén keresztül, csak utolsó hónapjaiban gyengélkedett, de mindennapi könyörgése levén : „Uram ! ne vedd el tőlem az igehirdetést", halála előtt pár héttel is szószékre lépett s bár nagy fájdalmak között, prédikált a következő igék alapján : Adj számot sáfár a te sáfárságodról, mert nem lehetsz mindég sáfár." Hallgatói megindultan kisérték minden szavát, sejtvén, hogy ősz lelkipásztorjuk búcsúzik tőlük. Úgyis lőn ! E. Sándornak hattyúdala volt e beszéd, alig 10 napra megnémultak örökre beszédes ajkai. Halála hirére, mélyen megrendültek hivei, üresen maradt templomi székét, az urasztalát és kathedrát gyászfátyollal boriták, mely egy évig ugy maradt, sirja fölé pedig évi adakozásból díszes sirkövet emeltek. Ezentúl hirdetik még nemmuló emlékét a lelkipásztorkodása idején épült nagy, öblös templom, kitűnő akusztikával, a régi toronyba helyezett érces szavú harang, melynek érces hangja csendes időben messze át hallszik Slavoniába és a cellaszerü, de elhibázott beosztású parochia.
"

 

 

 

 

* = A szerzőről annyit illik még tudni, hogy Erőss Sándor halála után Őt rendelték helyettes lelkésznek Darányba, tehát a Tőle leírtakat tekinthetjük egy tanú vallomásának is, eme nagyszerű képességű és gyülekezete által szeretetben hordozott lelkipásztor életének vizsgálódásakor...  

 

[Visszalépés]

 
 

 

Profilkép


Látogató számláló


Statisztika

Most: 1
Összes: 29922
30 nap: 743
24 óra: 15