Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

"És ímé hamar eljövök; és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, a mint az ő cselekedete lesz. Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég, az első és utolsó". [Jel22:12-13]

iii.-emlektabla-1803-1963--1024x699-.jpg

A 2016-ban felavatott lll. Lelkipásztori Emléktábla

Az avatás előtti köszöntő beszéd:

Tisztelt Ünneplő Közönség!

Örömmel és kicsit a házigazda büszkeségével köszöntöm Önöket ezen a helyszínen.
Örömmel, mert öröm, ha együtt lehetünk azokkal, akikkel tiszteljük és becsüljük egymást, mert öröm, ha évről- évre osztozni tudunk egymás örömeiben, az élet bármely területén elért apró, kicsi vagy akár nagyobb eredményeinkben, örömmel, mert öröm viszontlátni kedves ismerősöket, és mert öröm megismerni új arcokat is! Ebbéli örömömben hadd mondhassam el – bár többen már tudják is! – hogy régi-régi kívánságunk vált valóra azáltal, hogy több mint négy évtized után újra van lakója a lelkészlakásnak, hogy több mint négy évtized után helyben lakó lelkipásztorunk van, és hogy ezáltal ünnepi és rendes Istentiszteleteink is a régi rend szerint, 11:00 órakor kezdődhetnek el. Ebbéli örömömben hadd üdvözölhessem Önökkel együtt Nt. Csabai Ágnes lelkipásztort és kedves családját itt Darányban, itt, a remélhetőleg hosszú időn át nekik otthont adó darányi református parókián! Isten hozta, kedves Tiszteletes Asszony, és kívánom, hogy tartsa is itt még hosszú ideig! [……]

És amint mondtam, köszöntöm Önöket némi büszkeséggel is, mert újabb alkalmunk nyílt rá, hogy megoszthassuk a jelenlévőkkel kicsiny kis gyarapodásunkat, mert Istennek hála! nem szakadt meg az a folyamat, amelyet 2013-ban indított el egyházközségünk presbitériuma, az itt látható emlékmű elhelyezésével és az akkori Falunapon történő ünnepélyes felavatásával!

Örvendő büszkeséggel mutathatjuk meg ez alkalommal is, amit persze csendes alázattal egyedül Istennek köszönhetünk, hogy bár kicsi lépésekkel, de az Ő segedelmével egyre közeledünk egy kitűzött, magasztos cél felé.

2014-től kezdődően évente egy- egy emléktáblát avatunk fel ezen a kegyeleti és emlékező helyen, idén sorrendben a harmadikat.

Ezen a táblán kapott helyet az az Erőss Sándor lelkipásztor is, Akiről ezt a kegyeleti és emlékező helyet is elneveztük, Akinek a síremléke áll itt a kis park díszeként, és Akit még az internetes világ is mint „templomépítő” lelkészt tart nyilván ( Pl. Wikipédia). Akinek darányi vonatkozásban nem kevesebb érdeme van, mint mostani templomunknak az építtetése 1831-1833 között, vagy mint a mostani parókiánk építtetése 1848-1849 között, de említendő még az 1843-ban épült kőkerítés is, amit csak néhány éve kellett elbontanunk az alkotóelemek szétmállása, elporladása okán, s amelynek mintájára épült a most használatos új kerítés is, és említendő még az a nagyharang is, amelyet szintén Erőss Sándor idejében, 1845-ben szereztek be Istent tisztelő és a kevésből is örömmel adakozó keresztyén eleink. Ám mindezeken a tárgyi hozadékokon felül elévülhetetlen érdeme van a templomos közösség összefogásában és a gyülekezet építésében, amelyet 30 esztendőn keresztül, egészen az 1858-ban bekövetkező haláláig hittel, lelkiismeretesen és nagy buzgósággal végzett! Nem véletlen hát, hogy amint feljegyeztetett;

„… az egész gyülekezet három hónapig gyászolta és közköltségen díszes emléket állított sírja felé”. És bizonyára az sem véletlen, hogy eleink éltek a polgári engedetlenség intézményével, ha ezt akkortájt még nem is így hívták, tudniillik az Őt követő lelkipásztorról (Csire István) az alábbi van feljegyezve:

1858. feb. 11.-től 1859. sep. 1-ig szolgált helyettes lelkészként, mivel a gyülekezet a gyászév ideje alatt nem akart új Prédikátort fogadni”. Szokták mondani; nyakas a magyar! Mi kiegészítjük; …de még nyakasabb a magyar református!

A sorban következő lelkipásztor, Máté Lajos közel 40 évig szolgált Darányban, itt is halt meg, síremléke ápolt, jó állapotban fellelhető a darányi református temetőben.
Az előző századfordulón, 1900-ban kezdte meg darányi lelkészi szolgálatát Varga Dezső, akiről röviden annyi mondható el, hogy egy igazán nagy volumenű, széles látókörű és igen nagy szónoki képességekkel megáldott lelkész volt, 31 évnyi egyházközségi szolgálata idején egyházkerületi tanácsbíró is volt, sok éven keresztül. Kaposváron van a nyughelye.
A 10-es névsort dr. Burián István zárja, Akit „1931. május 31.-én szép beiktató ünnepséggel választották lelkipásztorrá”, és Aki 32 évig szolgált a darányi gyülekezetben. Az én korosztályom még kisgyermekkori emlékként őrizheti tekintélyes alakját, legalábbis a református és templomba járó családokból kikerülők. Jómagam 8 esztendős voltam a halála idején, talán azért vannak elevenebb emlékeim, mert anyai nagyapám (Jakab József sz.: 1898) volt azokban az években az egyházközség egyik gondnoka, s gyakrabban találkozhattam a „Tisztelendő bácsi”-val. Emlékszem a halálhírére is, mindenkit ledöbbentett, mert egészen váratlanul, agyvérzés következtében hunyt el.
A darányi református temetőben van szép családi síremléke, folyamatosan gondozva.

Tisztelt Ünneplők! Mostani alkalmunkkal a 10 lelkész felemlítésével 160 esztendőt öleltünk át! Ebből a 160 évből 132-őt az említett négy lelkipásztor fed le. 30, 39, 31, 32 évnyi szolgálat a XIX. és a XX. században, benne az 1848-49-es dicsőséges Szabadságharcunk, benne az első világháború és benne az ország-csonkításunk, benne van a második világháború és benne 1956-os szép, de vérbefojtott Forradalmunk! Gondoljuk csak el! Ha ezekben a harcos évtizedekben és a köztük mindig ott lévő nyomorúságos, nehéz időkben felépülhetett mindaz, amit ma itt látunk, érzékelünk és használunk, ha ez megtörténhetett, hát mi más lenne az Isten hatalmas, megtartó ereje és szeretete, ha nem ez?? Csüggedünk? Elfáradunk? Csalódunk? Kiábrándulunk? Rázzuk meg a fejünket, és nézzünk az égre! Legyen példaképünk a négy prédikátor, és lássuk meg; azt az erőt, amelyet e kis közösség javára fordítottak, nem mástól, nem önmagukból, hanem csak és kizárólag a mennyei Úristentől kapták! És ha ezt meglátjuk, akkor legyen hitünk elhinni azt is, hogy Isten nekünk is megadja a mindig szükséges erőt, ha kérjük Őtőle, mert „Kérjetek és megadatik néktek” [Mát.7.7]

Tisztelt Ünneplő Közönség! Eme gondolatokat szerettem volna megosztani Önökkel, köszönöm, hogy meghallgattak! Tegyük meg most a következő kis lépést a nagy cél felé! Lebbenjen hát fel újra a zászló, hogy láthatóvá váljék a lll. Lelkipásztori Emléktábla!
Tisztelettel megkérem Szászfalvi László országgyűlési képviselőt, lelkipásztort valamint Villányi László polgármestert, presbitert az emléktábla leleplezésére!

Darány, 2016. július 30. Darányi Falunap – Beszéd a lll. Lelkipásztori Emléktábla avatásnál

[Visszalépés]

szerzoi-jogvedelem-v2.0.jpg

 
 

 

Profilkép


Statisztika

Most: 1
Összes: 11059
30 nap: 1302
24 óra: 33